CONCURS CONTABIL

ANUNŢ

ŞCOALA GENERALĂ „ AVRAM IANCU”din ARAD

organizează CONCURS

Pentru ocuparea 0,50 post de contabil şef, pe perioadă nedeterminată (până la organizarea concursului, pe perioadă nedetrminată), în data de 29 septembrie 2014, ora 10, locul de desfăşurare al concursului – sediul unităţii şcolare.

Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de  24.09.2014, ora: 14 la  Secretariatul unităţii şcolare, tel: 0357 40 70 85.

Conţinutul dosarului de concurs:

 • Cererea de participare la concurs
 • Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (original +copie);
 • (original +copie) după documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie);
 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de contabil şef:

Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic;
 • master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;
 • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet);
 • abilităţi excelente de comunicare şi învăţare;
Condiţii generale :
 • să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Probe de concurs:

 • probă scrisă: Data probei scrise: 29.09.2014, Ora:12; locul desfăşurării: unitatea şcolară

Bibliografia:

 • LEGEA nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale.
 • LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);
 • Ordin MFP nr. 1753/2004 privind inventarierea anuală a patrimoniului  Ordin M.F.P. nr.1917/2005  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
 • O.U.G.  34/2006  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr.925/2006 – aprobarea  normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile
 • LEGE nr. 285/ 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordin nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • LEGE nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 • LEGE nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 • H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale. ( actualizată).

Alte condiţii de participare la concurs şi condiţii de desfăşurare a concursului:

 • La fiecare probă de concurs (probă scrisă, probă calculator şi interviu) candidaţii vor obţine minim 50 puncte pentru a putea fi declaraţi admişi la proba respectivă.
 • Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă de concurs.
 • Data, locul şi ora desfăşurării probei de calculator şi a interviului se vor comunica candidaţilor prin afişare la sediul unităţii şcolare

Detalii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul  Şcolii Generale „Avram Iancu”  din Arad, tel.   0357 40 70 85

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. Moldovan Pompiliu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*