ORGANIZAM CONCURS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ AVRAM IANCU” din Arad organizează în data de 23 ianuarie 2014, ora 1200, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:  0,50 post de pedagog;  0,25 post laborant; 1 post îngrijitor curățenie. Toate posturile sunt pe perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc la sediul unităţii şcolare, din str. Vasile Conta nr. 2b.

Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 20.01.2014, ora 1400 la  secretariatul unităţii şcolare. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 250 lit.c din Legea nr. 1/2011–Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Conţinutul dosarului de concurs:

 • Cererea de participare la concurs;
 • Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (original +copie);
 • (original +copie) după documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie);
 • Copia carnetului de muncă și sau adeverinta  revisal, conformă cu originalul, și o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • Curriculum vitae;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Detalii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul  Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu”  din Arad, tel.   0357 40 70 85

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor date la concurs:
 • să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Să nu fi avut desfăcut contractul demuncă disciplinar conform C.M.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de PEDAGOG:
 • modul psiho-pedagogic;
 • abilităţi excelente de comunicare şi învăţare;
 • abilități igienico-organizatorice;

Probe de concurs pentru ocuparea postului de PEDAGOG:

 • probă scrisă;
 • interviu.

Bibliografia:

 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – Monitorul Oficial nr. 874/29.09.2005, cu completările și modificările ulterioare.
 • Regulamentul de ordine interioară pentru internat şi cantină.
 • Dorina Sălăvăstru-Psihologia educaţiei, Editura Polirom 2004 -Capitolul Comunicarea didactică
 •  LEGEA nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de LABORANT:
 • abilităţi excelente de comunicare şi învăţare;
 • abilități igienico-organizatorice;

Probe de concurs pentru ocuparea postului de LABORANT:

 • probă scrisă;
 • proba practică;
 • interviu.

Bibliografia:

 • LEGEA nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale;
 • Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificat cu Legea nr.263/2005;
 • Norme N.T.S. / P.S.I.- Legea 90/1996 republicată în MO 47/29.01.2001;
 • Programa şcolară pentru activitatea de laborator.
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE:
 • studii medii sau generale
 • Să nu fi avut desfăcut contractul demuncă disciplinar conform C.M.

Probe de concurs pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE:

 • probă practică;
 • interviu.

 

DIRECTOR, Prof. Moldovan Pompiliu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*